záruční podmínky

Ustanovení ohledně plnění, délky záruky a rozsahu platnosti

Mějte prosím pochopení pro to, že ustanovení k právním záležitostem vyžadují jasné formulace. Osobní posouzení jednotlivého případu nám z vděčnosti k našim zákazníkům samozřejmě leží na srdci.

Záruka na nový nástroj činí v zásadě 5 let a začíná běžet v okamžiku dodání prvnímu nabyvateli (koncovému zákazníkovi). Všechny nástroje se považují v prvních dvou letech po dodání ze závodu za nové, pokud nejsou znatelné žádné stopy použití. Po vyrobení nástroje se přiměřená doba stání ve specializovaném obchodě považuje za stabilizující a neutrální faktor vzhledem k hodnotě.

První nabyvatel/odborný obchodník/centrum firmy C. Bechstein má lhůtu 90 dní na to, aby nám oznámil předání. Oznámení o převzetí nástroje se zpravidla provádí zasláním záruční registrační karty, která je přiložena na konci. Záruka převzatá firmou C. Bechstein platí pouze tehdy, pokud záruka převzatá v kupní smlouvě (též zákonná) závadu nekryje.

Záruka platí na celém světě. Nákup musel být uskutečněn u autorizovaného odborného obchodníka. Aktuální seznam autorizovaných odborných obchodníků najdete např. pod odkazem www.bechstein.com.

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne závada ve zpracování nebo materiálová vada, musí první nabyvatel neprodleně informovat svého specializovaného obchodníka nebo firmu C. Bechstein a umožnit prohlídku nástroje pracovníkem firmy C. Bechstein.

První nabyvatel má v případě oprávněného uplatnění záruky nárok na dodatečné poopravení nebo opravu. Právo volby má firma C. Bechstein. Firma C. Bechstein může opravu zajistit sama, prostřednictvím specializovaného obchodníka nebo jiných způsobilých odborníků. Dodatečné vylepšovací práce a opravy mohou v přijatelném rozsahu probíhat v místě instalace nástroje nebo v opačném případě na základě požadavku firmy C. Bechstein v dílně specializovaného obchodníka, ve schválené odborné dílně nebo v závodech firmy C. Bechstein. Přepravní náklady vznikající v této souvislosti jdou k tíži prvního nabyvatele.

Ladění a provádění rutinních servisních prací, které jsou uvedeny v oddíle "Servisní sešit" v této záruční listině, nejsou žádnými závadami, nýbrž obvyklými a s výrobkem souvisejícími nutnými pravidelnými údržbovými činnostmi. V této souvislosti vznikající náklady nejsou v záruce zahrnuty.

Pro zachování nezávadnosti je bezpodmínečně nutné, aby první nabyvatel zvolil pro nástroj vhodné místo instalace, na kterém zůstane vzdušná vlhkost zachována v rámci příslušného pásma kolísání (viz dole) a na kterém budou také dodrženy přípustné teploty. Za tímto účelem má firma C. Bechstein v případě podezření na překročení nebo nedodržení těchto minimálních požadavků na místo instalace právo vybavit hudební nástroj dlouhodobým měřičem a vyhodnocovat naměřené hodnoty společně s prvním nabyvatelem.

Na povrch nástroje se nad rámec zákonné záruky nevztahuje žádná jiná záruka.

Dodatečné vylepšovací práce během záruční doby nebo výměna materiálů nejsou důvodem k prodloužení doby odpovědnosti za vady/záruky ani pro vylepšený díl ani pro celý nástroj.

Výluky z ručení

Záruka se nevztahuje na neměnnost povrchu skříně hudebního nástroje (dýha, lakované plochy, barevné odstíny a. j.). Záruka se též nevztahuje na škody nebo vady, které vznikají na základě extrémního nebo nepřiměřeného používání nástroje (viz pokyny k péči) nebo které vyplývají z toho, že nástroj byl vystaven extrémním podmínkám s ohledem na horko, chlad, příliš vysokou nebo příliš nízkou vlhkost vzduchu nebo střídání takovýchto podmínek. Pro vyvarování se takovýchto podmínek doporučujeme použití kontrolního přístroje prostředí, který při řádné manipulaci a funkci chrání citlivé části nástroje před bezprostředním vlivem v důsledku kolísání relativní vlhkosti vzduchu tím, že výkyvy vzdušné vlhkosti omezuje na neškodnou míru. Váš autorizovaný odborný obchodník/centrum C. Bechstein Vám rádi poradí.

Nárok na záruku okamžitě zaniká v případě manipulace nebo odstranění výrobního čísla.

Předpokladem pro uplatnění záručních nároků je skutečnost, že necháváte nástroj pravidelně ladit a udržovat kvalifikovaným odborníkem. Rozsah a četnost nutných servisních prací najdete prosím v oddíle "Servisní sešit" těchto záručních podmínek. Také v této souvislosti Vám rád poradí Váš autorizovaný odborný obchodník/centrum C. Bechstein a zajistí nebo zprostředkuje servisní práce. Některé zásadní pokyny, jejichž dodržování je předpokladem pro uplatňování záručních nároků, obsahuje tento dokument v oddílech "Servisní sešit" a "Důležité pokyny k péči".

Důležité pokyny k péči

Pravidelná a odborná péče zachovává hodnotu hudebního nástroje. Neustále pověřujte pracemi na Vašem hudebním nástroji kvalifikované odborné techniky. Škody a závady, které mohou vzniknout v důsledku neodborné údržby, je možno znovu opravit často jen se značným nákladem. Také hledání rušivých zdrojů hluku byste měli přenechat odborníkům. Případné řinčení a rachocení může být způsobeno také nějakými předměty, které na hudebním nástroji stojí nebo které se nacházejí v dané místnosti.

Váš nástroj by si měl pomalu zvykat na nové pokojové prostředí. Po dodání při chladných teplotách (pod 10 stupňů Celsia) Vás prosíme, abyste teplotu v novém prostoru instalace zpočátku zredukovali a poté tento prostor nejprve postupně oteplovali. Při teplotách pod 0oC může polyesterový lak praskat.

Hudební nástroj je nutno dvakrát ročně ladit. Doporučuje se též pravidelná kontrola regulace a intonace. Příslušné údržbové intervaly a rozsahy servisních prací najdete prosím v oddíle "Servisní sešit" této záruční listiny. Minimálně každé čtyři roky by doplňkově k regulaci a intonaci měly být důkladně vyčištěny také klávesnice a mechanika.

Při čištění Vašeho nástroje nepoužívejte prosím žádná leštidla určená pro nábytek. Polyesterové plochy opatrně zbavíte prachu nejlépe měkkým nechlupatým hadříkem nebo vějířem z peří. Hadřík může být nepatrně navlhčen. Povrchy nástroje s otevřenými póry je nutno zbavit prachu suchými nechlupatými hadříky. Obložení kláves nesmějí být ošetřována tekutými čisticími prostředky obsahující rozpouštědla. Osvědčil se měkký kožený hadřík mírně navlhčený slabým mýdlovým roztokem.

Stanoviště křídla nebo pianina má mimořádný význam. Neinstalujte nástroj bezprostředně k neodizolované vnější stěně, do blízkosti zdrojů tepla nebo přívodů vzduchotechniky, popř. na podlahové topení. Přímé sluneční světlo (za okenními tabulemi) má škodlivý vliv na dýhu, barevné odstíny a povrchy hudebního nástroje.

Dbejte především na vlhkost vzduchu. Hudební nástroj snáší výkyvy mezi 40 % a 70 %, ideální je 50% vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě 20oC. Jak silné krátkodobé, tak také sezónní výkyvy, rovněž tak příliš nízká nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu způsobují změny v ladění a způsobu hry nebo dokonce trvalé škody na částech reagujících na vzdušnou vlhkost (např. na rezonanční desce nebo u količníku) a proto je nutno jim zabránit. Kontrolujte vlhkost vzduchu vlhkoměrem a v případě potřeby zvyšte vzdušnou vlhkost pomocí zvlhčovače. Váš autorizovaný odborný obchodník/centrum C. Bechstein Vám rádi poradí.

Právně závazný je pouze německý text.