Manufaktura Seifhennersdorf

Klavírníci z firmy Bechstein zhotovují muzikální mistrovské nástroje v německé a evropské produkci.

MANUFAKTURA, ZÁSADY, FAKTA

Sídlo

Od roku 1853 do roku 1992 byl Berlín firemním sídlem a výrobním místem, v mezidobí po druhé světové válce s dalšími místy
v Karlsruhe a Eschelbronnu. V průběhu restrukturalizace Berlína pocítily výrobní podniky v centru města ztížené výrobní podmínky.
Firma Bechstein se rozhodla k převzetí starého místního klavírnického podniku, výrobního sídla značky Zimmermann v saském Seifhennersdorfu, v řemeslnicky orientovaném regionu Horní Lužice.

Přestěhování výroby z Berlína a začlenění kvalifikovaných odborníků na místě se stalo v příštích letech ústředním hlavním bodem, stejně jako neustálá výstavba výrobního místa s investicemi ve výši přes 20 miliónů euro. Dnes je firma C. Bechstein v Seifhennersdorfu celosvětově ukázkovým podnikem.

Dědictví, kontinuita

Dnes vyvíjí šestá Bechsteinova generace klavírníků, inženýrů, zvukových mistrů a specialistů v oborech zpracování dřeva a kovů,
úpravy povrchů dále nástroje podniku, který založil Carl Bechstein v roce 1853 v Berlíně. Jeho mimořádný vývoj nesrovnatelně zpěvného
a koncertního nástroje přinášel od začátku okouzlení a těsné spojení s nejslavnějšími umělci a hudebními nadšenci.

Dědictvím vyrábět nejlépe znějící nástroje se aktivně žije v továrně C. Bechstein, která nyní stojí v Sasku v Německu: Tým 150 špičkových pracovníků je fascinován jedinečností této značky, předává své umění a znalosti další generaci odborníků. Všechny poznatky z tradice, zkušenosti a nejnovějšího výzkumu ohledně používaných materiálů, pracovních postupů a inovativní praxe jsou neustále využívány,
aby se nástroj nadále vyvíjel a aby se dále zlepšovaly jemnosti hracího mechanismu a zvukového světa Bechstein.

Mezinárodně žádaný vzdělávací podnik

Pro firmu C. Bechstein je stálým úkolem nadchnout mladé lidi z mnoha národů pro toto povolání a předat nanejvýš kvalifikovanou širokou úroveň dovedností a znalostí. Firma C. Bechstein je celosvětově předním podnikem pro trvalé a rozsáhlé vzdělávání v oblasti výroby klavírů nejvyšší kvality.

 

Značná výrobní hloubka

Firma C. Bechstein stále investuje do dalšího vzdělávání, do nejlepších odborných pracovníků, do nejmodernějších výrobních podmínek,
do nejširšího výběru materiálu a péče o materiál. Stejně tak trvale probíhá rozšiřování výrobní hloubky, aby se zachovala absolutní kvalita stavebních částí a aby nebyla závislost na dodavatelích. Toto je ojedinělý vývoj proti trendu nárůstu dodavatelských dílů / stavebních prvků
a smontování u mnoha jiných výrobců. V příštích letech budou zahrnuty ještě další odborné oblasti dosud externích dodavatelů.

Náskok ve způsobilosti

Co nyní způsobuje v odvětví celosvětově známý náskok v odborné způsobilosti továrny C. Bechstein?

Základní poznatky jak vyrábět špičkové nástroje, předávaná zkušenost od roku 1853, vědecké poznatky nauky o materiálech, způsob zpracování a v neposlední řadě dialog mezi řemeslníkem, inženýrem, zvukovými mistry a pianisty!

Vývoj nástrojů představuje u firmy Bechstein integrovaný koncept: od práce inženýrů, základního materiálového opracovávání, po řemeslné zpracování akustických elementů a vypracování mechaniky, s cílem realizovat všechny zvukové aspekty a dispozice špičkového nástroje.

U firmy C. Bechstein se vede ostrý dialog o kvalitu, aby se vyvinul ještě všestrannější nástroj, aby se dále podpořil zvukový prožitek a radost
ze hry a aby se poukázalo na trvalost nástroje Bechstein jako “přítele pro život majitele”. Vývoj nástrojů u firmy C. Bechstein je integračním celkovým konceptem: probíhá od inženýrů, přes základní opracování materiálu na CNC strojích, až k řemeslnickému doprovodu akustického zařízení a zhotovení hracího mechanismu, aby se uskutečnily všechny zvukové aspekty a jemnost špičkového nástroje.

 

Výzkum a vývoj

Vývoj, nebo výzkum a vývoj, tedy další rozvíjení konstrukčních částí nástroje, je připravován týmem obsazeným inženýry, techniky na dřevo a na pracovní postupy. To samé platí pro specifikaci materiálů a dodavatelských dílů. Firma C. Bechstein má nejmodernější výzkumné
a vývojové oddělení v oblasti výroby křídel a pianin v Evropě. Historický základ, mýtický zvuk nástroje Bechstein a jeho tradiční postup při výrobě jsou přizpůsobeny dnešním požadavkům na moderní umění hry na klavír. Naše nástroje jsou neustále dále zlepšovány a zdokonalovány přesností moderních CNC strojů a použitím nejnovější výpočetní techniky v konstrukčním oddělení.

 

Spolehlivost v každém prostředí, za všech okolností!

Spolehlivost a přesnost v hracím mechanismu jsou na jevišti nanejvýš důležité. Před výrobním procesem jsou všechny materiály podrobeny vedle snášenlivosti na okolní prostředí rozsáhlému klimatickému testu (teplota -30 až +40 stupňů, vlhkost 10 – 95 %).

Výrobní proces vyžaduje nulovou chybovost = program se jmenuje SIX SIGMA

Měření, kontrola, vyhodnocení a posouzení jsou u každého zhotovovaného nástroje standardizovaným kontrolním postupem. Tímto firma
C. Bechstein zabraňuje vadám resp. slabinám. Záruční kvóta činí u firmy Bechstein 0,1 % ročního obratu, závady jsou tedy absolutní výjimkou. Všechny procesy jsou přirozeně certifikovány normami ISO.

 

Spokojení zákazníci

Potěšujícím výsledkem je zkušenost, že při výběru nástrojů dochází většinou ke značně osobní výměně informací mezi zákazníky
a pracovníky firmy Bechstein. Zpravidla zákazník vyjádří poznámku jako: “dovedu si představit všechna mistrovská díla daná k výběru jako přátele pro život a chtěl bych si je vzít s sebou všechny”.

 

Životní prostředí / trvalost:

Předem rozmyslet a určit: souhra materiálů dřeva a kovu. Používané dřevo u firmy C. Bechstein pochází hlavně z Evropy a při výběru podléhá kritériím trvalého lesního hospodářství.

Výběr se koná až pět let před zpracováním materiálu. Pouze pečlivý a kvalifikovaný proces sušení vytváří stálost materiálu a nanejvýš možný užitek a tím zároveň velmi nepatrnou zmetkovitost resp. část odřezků. Pro všechny přírodní materiály platí stejný trvalý proces výběru: buď pro domácí německé dřevo jako buk, borovice nebo smrk, nebo pro horský smrk z jižní Evropy pro zvukové dřevo.

Firma C. Bechstein významně přispívá k šetrnému zacházení s přirozenými zdroji s dorůstajícími surovinami. Protože firma C. Bechstein namísto množství vyrábí pouze nástroje nejvyšší třídy, je možný přísný výběrový proces pro nejlepší kvalitativní třídu dřeva. Lepidla a laky odpovídají nejnovějšímu standardu pro technologii, zpracování dalekosáhle zabraňuje emisím a je značně šetrné vůči životnímu prostředí.

NĚKTERÁ VYBRANÁ ODDĚLENÍ TOVÁRNY

Akustické zařízení

Výrobní filozofie firmy C. Bechstein je jedinečná. Jedním z podstatných principů je způsob, jak skoro všechny stavební prvky hrají roli ve tvorbě zvuku. Vedle celkového posouzení nástroje jako zvukového tělesa je ústředním bodem nejvyšší stabilita a trvanlivost. Nástroje Bechstein jsou příslovečně nezničitelné a zvukově krásné.

Ústřední úloha připadá na výrobu zvukového tělesa, akustického zařízení: je to soubor složený z architektury rezonanční desky, konstrukce kostry, u křídla systém ovinutí kostry až po nosný rám, uložení hracího mechanismu.

Výroba zvukového tělesa – srdce nástroje – je rozhodující pro zvuk, rozvoj zvuku, délku zvuku, schopnost modulace a vyzařování tónu.
Zde zachováváme tajemství zvuku nástrojů C. Bechstein. Všechny části zvukového tělesa jsou zhotoveny ve vlastní firmě a sestaveny přesně
na míru. Další jedinečný znak: u firmy C. Bechstein je při výrobě zvukového tělesa používáno pouze vybrané a barvu zvuku podporující dřevo/díly!

Při všech individuálních předpokladech, které stanovuje převládající materiál dřevo, je nutno u všech procesů zpracování a klížení brát zřetel
na nejvyšší přesnost a stálost, aby byla dosažena trvalá pevnost. U těchto pracovních procesů přeměňujeme řemeslnou zkušenost do dokonalé strojní podpory a tím do absolutní přesnosti rozměrů.

Doby klidu

Každý výrobní krok vyžaduje následné doby klidu, aby se zajistila stálost tohoto stavebního dílu po desetiletí. Doby klidu probíhají za optimálních klimatických podmínek. V sušicích komorách jsou uskladněny stovky nejcennějších rezonančních desek. Firma C. Bechstein se odlišuje od jiných výrobců tím, že zvukové dřevo zraje a suší se do rezonančního dřeva v několika časově od sebe oddělených stupních.
Tak vznikají základy pro takzvané dynamické chování a pnutí. Tento mimořádný postup, zpracovaný následným speciálním frézováním k získání síly zvukových rejstříků, vytvoří ideální rovnováhu vyzařování zvuku s konečným klenutím a omezeními pnutí vnitřní / vnější stěnou rámu křídla.

Při výrobě pevných nosníků rámu z borovicového dřeva a klížení stěn z vrstev buku a mahagonu je nejvyšší zásadou absence suků a materiálová kvalita. Klížení probíhá s odolností proti klimatu a natrvalo. Následné takzvané zjakostnění (zušlechtění) a proces klidu zpracovaných materiálů má za následek absolutní trvanlivost.

Tvrdost a pružnost zvukového tělesa křídla spolurozhodují o barvách zvuku a spektru částkových tónů nástroje. Díky jedinečnému způsobu spojení kostry a ovinutí vytváří nástroj C. Bechstein již na začátku výroby charakteristický jedinečný zvuk značky C. Bechstein. Nákladné tvarové spoje dřeva připravené speciálními počítačově řízenými stroji a vysoce pevná konstrukce zajišťují kvalitu zvuku a držení ladění nástrojů C. Bechstein a Bechstein po mnoho desetiletí.

 

Smontování kostry

Smontování kostry – skládající se z ovinutí a podpěrných nosníků – se díky předchozímu zpracování jednotlivých dílů na CNC strojích stává dokonalým, na desetinu milimetru přesným spojem. Materiál vnitřního a vnějšího ovinutí kostry se skládá z 3–5 mm silných vybraných bukových resp. mahagonových vrstev a tvaruje se ve speciálních lisech s použitím speciálního klihu. Samozřejmě je po tomto procesu nezbytná, jako u všech pracovních kroků s materiálem dřevo, klidová fáze resp. doba schnutí. Kvalita ovinutí se projevuje v kvalitě zvuku.

Zralost přispívá rozhodujícím způsobem k dosažení dobré kvality zvuku. Firma C. Bechstein si dovoluje uložit kapitál v prostorách pro zrání
po delší časová období, neboť špičkový nástroj vyžaduje kontrolované zpracování. Napětí, která vznikla ve dřevě klížením a lisováním, musejí být rozložena rovnoměrně. Při výrobě zvukového tělesa křídla vzniká procesem lisování takzvaná jádrová vlhkost, protože díky obrovské síle lisování se klíh protlačí dřevními póry do středu polotovaru. Je zapotřebí měsíců, než prefabrikát “přijme” požadovaný tvar a než klíh vyschne přirozenou cestou. Proto je takováto doba zrání rozhodující pro trvalou kvalitu nástroje, aby zvukový projev nebyl negativně ovlivněn nekontrolovaným působením dřeva.

„Smět nadále vyvíjet tyto jedinečné nástroje je
pro mne každým dnem opět zvláštní výzvou.
Ale přirozeně jsem jen malou částí velkého celku.“

Andreas Richter

Umění výroby rezonanční desky

U firmy C. Bechstein má každý model – ať pianino nebo křídlo – ideální zvukový profil, takzvanou akustickou vůdčí myšlenku. Při výrobě srdce nástroje, rezonanční desky včetně stabilizačních žeber, se výlučně zpracovává horský smrk s těsnými letopočty z evropských alpských regionů. Klimatizace dřeva na rezonanční desky může po pokácení stromu trvat dobu až deset let. Proces zpracování srdce nástroje, tedy rezonanční desky – probíhá podle zadání vývojového oddělení s použitím programů počítačově řízených strojů. Jen takto se dá dodržet akustická určující linie výrobku. Prkna z jádrového dřeva z vysokohorského smrku se spojují podle jejich požadovaného frekvenčního chování. U mistrovských nástrojů C. Bechstein se stane rezonanční deska díky ztenčení na okrajích zvukovou membránou a disponuje poté nejvyšší vyzařovací silou a největší přenosovou rychlostí. Rezonanční desky nástrojů Bechstein naproti tomu vytvářejí základní tónovost, eleganci
a uvolněnost.

Aby rezonanční desky dostaly takzvanou korunu a reagovaly optimálně ve vztahu ke chvění strun, probíhají vzácné desky několikrát cykly vlhčení, přirozeného odvodu jádrové vlhkosti, tvarování, tvorby a úbytku napětí. Rezonanční desky firmy Bechstein jsou mistrovskými díly, nanejvýš pružné, přesto však s dokonalou rovnováhou napětí. Také výběr žeber probíhá přísně podle požadované barvy zvuku. Stavba barev zvuku při ztenčení specificky rozlišuje mezi zvukovým charakterem nástroje C. Bechstein a Bechstein.

Kobylky

Chvění strun probíhá přes kobylku na rezonanční desku. Konstrukce kobylky, kvalita kobylky je dalším kvalitativním aspektem. Ať u masívního dřeva typického pro nástroj Bechstein nebo u vrstev dřeva u značky C. Bechstein – vždy jsou průběh směru vláken dřeva a přesné přizpůsobení a sladění dalšími rozhodujícími faktory pro optimální přenos zvuku od úhozu na klávesu přes mechaniku, kladívko, na struny a poté dovnitř vysoce komplexního zvukového tělesa Bechstein.

Pro kobylky byl výlučně vyvinut výrobní program, aby se opět vytvořil přesný standard pro nástroj, kterému řemeslné zpracování nemůže být rovnocenné. U firmy C. Bechstein pomáhá tato přesnost k dosažení zvukového profilu a objemu, který pianisty znovu a znovu přivádí do největšího úžasu. Količník – který samozřejmě sleduje celkovou koncepci – se skládá z napříč klížených vrstev nejlepšího tvrdého dřeva a zaručuje optimální usazení a přesnost chodu ladícího kolíku. Při skládání dřevěných dílů jsou zohledněny všechny budoucí prvky napětí pro dynamický a trvalý účinek zvukového tělesa – to je základní předpoklad pro dokonalou podporu zvuku.

Litinový rám

Litinový rám, podstatný konstrukční díl pro zachycení tažných sil strun, který má podle celistvé filozofie firmy C. Bechstein dodatečnou funkci podpory základních tónů zvukového tělesa, se připravuje speciálním výrobním postupem. Složení litiny typické pro firmu Bechstein přináší vynikající pevnost v tlaku a tahu, podporu základních tónů akustického zařízení (dvojmo, viz nahoře) stejně jako vlastní tlumení kovových frekvencí litinového rámu.

Také zde je po odlévacím procesu dodržována klidová doba a tím stabilizace, dříve než je tento konstrukční díl opracováván na CNC stroji. Poté je litinový rám dokonale vyfrézován ke količníku a tím količníku přizpůsoben. Tak vzniká kvalita, která se zvukově projeví a která nemůže být nahrazena řemeslným zpracováním. Rám pro značku C. Bechstein je svému nástroji upraven na setinu milimetru přesně.

Všechny pracovní kroky – vrtání, frézování, řezání závitů - jsou prováděny co nejdůkladněji samoostřícími mimořádně přesnými nástroji. Zároveň jsou všechna měřená data těchto pracovních kroků přenášena do strojů na opracování dřeva. Toto je další kladný bod pro firmu C. Bechstein, že se stroje na zpracování kovu a dřeva mezi sebou slaďují, aby se poté polotovary v nejvyšší přesnosti navzájem spojily.
Díky této jedinečné a inteligentní technice pracující ruku v ruce, tedy naše cesta k budoucnosti výroby verze 4.0, je zaručena absolutní přesnost při zapasování a tím optimální spojení všech konstrukčních prvků akustického zařízení. Zvuk může vzniknout.

Zasazení litinového rámu

Zasazení litinového rámu při zohlednění všech rozměrových kritérií akustického zařízení je pečlivá ruční práce. Všechny budoucí faktory pnutí a tlaku pro montáž strun jsou zohledněny: a) jemná úprava vibrující délky struny, ohraničená agrafy resp. b) kapodastrem, c) kobylkou a d) duplexní škálou. Vzniká mistrovské dílo pro budoucí vyzařování zvuku. Je vytvořen základ pro stabilní, zvuk držící nástroj.

 

Zhotovení basových strun

Při výrobě basových strun je ocelový drát vysoce pevný v tahu opředen (ovinut) téměř čistým měděným drátem. Přes veškerou přesnost stroje rozhoduje kontrola řemeslnou prací. Ruce, uši a oči jsou zárukou jemné detailní práce!

 

Osazení strunami

Natažení strun – u holého potahu stejně jako u strun basových – je určeno usazením ladicích kolíků a využitím závěsných kolíků na litinovém rámu. Mezi tím je struna umístěna na kobylce. Rovněž tak je kontrolováno potažení strun na speciálně vyměřené duplexní škále. Toto je práce s vysokou zodpovědností – po potažení musí struna správně sedět a při brknutí projevit první náznaky zvuku.

HRACÍ MECHANISMUS

Způsob hry na nástroj Bechstein je pro hráče něco jako hedvábná rukavice. Snadno se přizpůsobí. Je fantasticky přesný, reaguje bez jakékoliv prodlevy. Hra na nástroj Bechstein je bez obtíží, absolutně kontrolovatelná. Přesně správný odpor pro virtuosa, přesně elegance, kterou si přeje také “normální” hráč na klavír. Nástroj Bechstein nechává zapomenout na námahu při cvičení. Na nástroji Bechstein se může hráč zcela soustředit na hraní, na uskutečnění hudební inspirace. Dokonalost hracího mechanismu Bechstein začíná požadavky na materiál, dodržováním rozměrů, odbornou způsobilostí při výrobě. Kladívko je uvedeno do pohybu hráčským záměrem, nic neruší tento tvůrčí proces. Ideální rovnováha mezi odporem a plynulostí. Všechny jemnosti působení hráče jsou v poměru 1 : 1 přeměněny do jemností reprodukce. Snadno, přesně, intuitivně. U nástroje Bechstein může dokonalý způsob hry vyzdvihnout celkový potenciál vysoce komplexního zvukového tělesa a nechat ho zaznít.

 

Klávesnice

Klávesy z jemného smrkového dřeva jako základního materiálu jsou podle specifikace firmy C. Bechstein vyměřeny pro funkci dokonalé páky. Obložení kláves odpovídá požadavku pianistů. Speciální dřevěný rám, takzvaný klávesový rám, tvoří stabilní a přesné uložení kláves.
Tento musí zároveň zaručovat jemnou a nerušenou pohyblivost kláves. Toto je dosaženo použitím jemného smrkového dřeva, které je na místech vyvrtaných otvorů zesíleno vložkami z masivního tvrdšího bukového dřeva. Dodatečně jsou použity speciálně ošetřené vodicí čepy, které dosahují minimálních třecích hodnot.

 

Mechanika

Zázračné dílo skládající se s tisíců jednotlivých částí s osovými spoji podle tradice firmy Bechstein, dále vyvinuté nejinovativnějšími metodami. Speciální postup sušení pro používaný dřevěný materiál a použití osových lůžek s minimálním oděrem a opotřebením dosahuje nejlepších výsledků a přináší absolutní pocit jemně odstupňovaného lehkého chodu srdce hracího mechanismu.

Kladívka

Mimořádně vysoká kritéria na kvalitu u firmy Bechstein stále více omezují spolupráci s dodavatelskými firmami. Tento nedostatek řeší firma Bechstein vývojem a výrobou vlastních konstrukčních dílů pro hrací mechanismus. Příkladem tohoto pozoruhodně úspěšného vývoje je výroba jedinečného kladívka Bechstein. Zkušenosti sbírané po dlouhé roky poukázaly po mnoha studiích a pokusech na ideální výrobní postup a stvořily kladívko s pevným jádrem a opláštěním elasticko-dynamickou plstí. Tímto výsledkem se uskutečňuje zvukový ideál, zvuk nástroje Bechstein. Firma C. Bechstein je jediný výrobce křídel a pianin v Evropě, který vlastní know-how pro zhotovení tohoto důležitého stavebního prvku pro výrobu křídel a pianin dokonce ve vlastní firmě.

 

Dusítka

Absolutní dokonalost mechaniky platí též pro dusítka. Přesným stanovením vlastností a úpravou hlavy dusítka a plstí je dosaženo bez rušivých zvuků jemně doznívajícího tlumení znějící struny resp. tónu. Toto je sisyfovská práce, aby se dosáhlo rovnoměrnosti pro každý tón a rejstříky nástroje.

 

REGULACE / jemné ladění

Všechny výše uvedené podstatné konstrukční díly a části hracího mechanismu musejí být k sobě a na sebe navzájem sladěny. Nesčetné řemeslné kroky musejí provádět zkušení odborní pracovníci, aby se vytvořil celkový pocit dokonalého způsobu hry. Každý úhoz na klávesu, který si hráči přejí velice rozdílně, musí nyní nakonec vést k vysoce kultivovanému zvukovému zážitku. Rozmanitosti tohoto světa zážitků nejsou stanoveny žádné hranice.

Ladění / intonace

Odborná oblast našich zvukových mistrů je určována nejvyšším stupněm znalostí celkového nástroje. Zvuková podstata a dokonalý způsob hry ve všech rejstřících vytvářejí předpoklad, aby se při konečném zpracování zvuku citlivě a bohatě smísily barvy zvuku do jednoho obrazu. Opracování kladívka, tedy dosažení nesrovnatelné kultury úhozu a tónu nástroje Bechstein, jsou věnovány dny a hodiny. “Když nástroj Bechstein zpívá a zní, měli bychom zavřít oči a přenechat celkové vnímání sluchu. Poté, se zavřenýma očima, vznikají zvukové obrazy našich pocitů.“

 

Povrch skříně

Úprava povrchu je proces, který již časně doprovází všechny části skříně ve výrobě. Všechny vnější části nástroje jsou po výrobě v oddělení dřeva opatřeny vrstvou laku. Toto zahrnuje provedení základního laku, broušení, nanesení hlavního laku, broušení a nakonec leštění – mezi těmito kroky jsou opět doby sušení a doby klidu, neboť povrch musí být stabilizován.

U všech výrobních procesů využíváme u firmy Bechstein podle vhodnosti pro kvalitu nejmodernější stroje, nebo dlouho cvičené odborníky na ruční práci. U všech pracovních kroků udržujeme emisní hodnoty rozpouštědel nebo jemného prachu na nejnižší úrovni, dodatečně se na všech pracovištích pomocí speciálního odsávacího a filtrovacího postupu bere zřetel na čistotu vzduchu a okolního prostředí. Zachování zdraví našich pracovníků je pro nás nejvyšší povinností.

Hotový nástroj okouzluje skvělým, téměř zrcadlovým povrchem. Tato krása nadchne a lesk je trvalý.