Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále krátce „údaje“) v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahů stejně jako externích online prezentací, jako je např. náš profil sociálních médií (dále společně označováno jako „online nabídka“). Ohledně používaných pojmů, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“ odkazujeme na definice ve článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

 

Zodpovědný subjekt

Za tuto webovou stránku je zodpovědná akciová společnost C. Bechstein Pianoforte. Společnost C. Bechstein Pianofortefabrik AG právně zastupuje Stefan Freymuth (předseda představenstva), Ralf Dewor, Werner Albrecht, Matthias König.

Hlavní sídlo: Berlín, Německo. Zapsáno v obchodním rejstříku Charlottenburg č. HRB 61824, daňové identifikační číslo DE136567813

 

C. Bechstein Pianoforte Aktiengesellschaft

Kantstraße 17

10623 Berlín

Tel. + 49 30 2260 559 12

Fax + 49 30 2260 559 15

E-Mail: info@bechstein.de

 

Druhy zpracovávaných údajů

- stavové údaje (např. jména, adresy).

- kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla)

- obsahové údaje (např. texty, fotografie, videa)

- údaje o užívání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu)

- metadata/komunikační údaje (např. informace o přístroji, IP adresy).

 

Účel zpracovávání

- prezentace online nabídky, jeho funkcí a obsahů

- zodpovídání poptávek a komunikace s uživateli

- bezpečnostní opatření

- měření dosahu a marketing

 

1. Rozhodující právní základy

V souladu s čl. 13 DSGVO Vám sdělujeme právní základy našich zpracovávání údajů. Pokud právní základ není v prohlášení o ochraně osobních údajů jmenován, platí následující: právní základ pro vyžádání souhlasů je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 DSGVO, právní základ pro zpracování k plnění našich výkonů a provádění smluvních opatření stejně jako zodpovídání poptávek je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, právní základ pro zpracování k plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO, a právní základ pro zpracování k ochraně našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO. Německá jazyková verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a naší internetové stránky je závazná. Sídlo soudu je Berlín. 

 

2. Změny a aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Prosíme Vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravujeme, jakmile toto vyžadují změny námi prováděných zpracovávání údajů. Budeme Vás informovat, jakmile kvůli změnám bude nutná z Vaší strany součinnost (např. souhlas) nebo nějaké jiné individuální sdělení.

 

3. Bezpečnostní opatření

3.1. V souladu s čl. 32 DSGVO činíme při zohlednění stavu techniky, implementačních nákladů a způsobu, rozsahu, okolností a účelů zpracovávání stejně jako různé pravděpodobnosti vstupů a velikosti rizika pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, abychom zaručili riziku přiměřenou úroveň ochrany. K opatřením patří obzvláště zajištění důvěrnosti, integrity a disponibility údajů kontrolou fyzického přístupu k údajům a také jich týkajícího se použití, zadávání, předávání, zajištění disponibility a jejich oddělování. Dále jsem zavedli postupy, které zaručují dodržování práv dotčených osob, mazání údajů a reakci na ohrožení údajů. Dále zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji popř. volbě hardwaru, softwaru a rovněž postupů v souladu s principem ochrany osobních údajů utvářením techniky a díky přednastavením, která jsou příznivá ohledně ochrany osobních údajů (čl. 25 DSGVO).

3.2. K bezpečnostním opatřením patří především šifrovaný přenos údajů mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším serverem.

 

4. Spolupráce se zpracovateli zakázky a třetími osobami

4.1. Pokud v rámci našeho zpracování poskytujeme údaje jiným osobám nebo podnikům (zpracovatelům zakázky nebo třetím osobám), tyto jim předáváme nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, pak toto probíhá pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO pro plnění smlouvy nutné předávání údajů třetím osobám, např. poskytovateli platebních služeb), pokud jste udělili souhlas, právní závazek toto stanovuje nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zmocněnců, poskytovatelů webhostingu, atd.).

4.2. Pokud pověřujeme třetí osoby zpracováním údajů na základě tzv. „Smlouvy o zpracování zakázky“, probíhá toto na základě čl. 28 DSGVO.

 

5. Předávání údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje v nějaké třetí zemi (tzn. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud se toto děje v rámci využití služeb třetích osob nebo pokud probíhá zveřejňování popř. předávání údajů třetím osobám, probíhá toto pouze tehdy, pokud se to uskutečňuje ke splnění našich (před)smluvních povinností, na základě Vašeho souhlasu, na základě právního závazku nebo na základě našich oprávněných zájmů. S podmínkou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetí zemi jen při existenci zvláštních předpokladů čl. 44 a násl. DSGVO. Tzn. že zpracovávání údajů probíhá např. na základě zvláštních záruk, jako oficiálně uznané úrovně ochrany osobních údajů odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím systému „Privacy Shield“) nebo respektování oficiálně uznaných speciálních smluvních povinností (takzvané „Standardní smluvní klauzule“).

 

6. Práva dotčených osob

6.1. Máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zdali jsou příslušné údaje zpracovávány a na informaci o těchto údajích stejně jako na další informace a kopie údajů v souladu s čl. 15 DSGVO.

6.2. V souladu s čl. 16 DSGVO máte právo požadovat doplnění Vás týkajících se údajů nebo opravu Vás týkajících se nesprávných údajů.

6.3. Podle čl. 17 DSGVO máte právo požadovat, aby příslušné údaje byly neprodleně smazány, popř. alternativně podle čl. 18 DSGVO požadovat omezení zpracovávání údajů.

6.4. Máte právo požadovat v souladu s čl. 20 DSGVO obdržet Vás týkající se a Vámi poskytnuté údaje a požadovat jejich předání jiným zodpovědným osobám.

6.5. Dále máte podle čl. 77 DSGVO právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

7. Právo na odvolání

Máte právo odvolat udělené souhlasy podle čl. 7 odst. 3 DSGVO s účinností do budoucna.

 

8. Právo námitky

Můžete kdykoliv podle čl. 21 DSGVO vznést námitku vůči budoucímu zpracovávání Vás týkajících se údajů. Námitka může být uskutečněna obzvláště vůči zpracovávání za účelem přímé reklamy.

 

9. Mazání údajů

9.1. Námi zpracovávané údaje jsou podle čl. 17 a 18 DSGVO mazány nebo v jejich zpracovávání omezovány. Pokud to není v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, jsou u nás ukládané údaje mazány, pokud již nejsou pro svůj účel potřebné a vůči mazání neexistují žádné zákonné povinnosti je uchovávat. Pokud nejsou údaje mazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonně přípustné účely, je jejich zpracovávání omezeno. Tzn. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. Toto platí např. pro údaje, které musejí být uchovávány z obchodních nebo daňově právních důvodů.

9.2. Podle zákonných předpisů se provádí úschova obzvláště 6 let podle § 257 odst. 1 Obchodního zákoníku (HGB) (obchodní knihy, inventáře, počáteční rozvahy, roční uzávěrky, obchodní dopisy, účetní doklady, atd.) a rovněž 10 let podle § 147 odst. 1 Daňového řádu (AO) (účetní knihy, záznamy, situační zprávy, účetní doklady, obchodní dopisy, podklady ohledně zdanění, atd.).

 

10. Hosting

10.1. Námi využívané hostingové služby slouží pro poskytování následujících výkonů: infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, paměť a databázové služby, bezpečnostní výkony a rovněž technické údržbové služby, které využíváme za účelem provozu této online nabídky.

10.2. Při tom zpracováváme, popř. náš poskytovatel hostingu, stavové údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, smluvní údaje, údaje o využívání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů o účinné a bezpečné poskytnutí této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO ve spojení s čl. 28 DSGVO (Uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

 

11. Realizace smluvního plnění

11.1. Zpracováváme stavové údaje (např. jména a adresy stejně jako kontaktní údaje uživatelů), smluvní údaje (např. využívané služby, jména kontaktních osob, platební informace) za účelem plnění našich smluvních závazků a servisních výkonů podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Údaje označené v online formulářích jako povinné jsou nutné pro uzavření smlouvy.

11.2. V rámci využívání našich online služeb ukládáme do paměti IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Ukládání do paměti se provádí na základě našich oprávněných zájmů, tak také zájmu uživatelů ohledně ochrany před zneužitím a jiného neoprávněného použití. Předávání těchto údajů třetím osobám v zásadě neprobíhá, kromě případů, kdy je to uplatnění našich práv nutné nebo když k tomu existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

11.3. Zpracováváme údaje o využívání (např. navštěvované webové stránky naší online nabídky, zájem o naše výrobky) a obsahové údaje (např. vložené údaje v kontaktním formuláři nebo v uživatelském profilu) pro reklamní účely v uživatelském profilu, abychom uživateli zobrazili např. výrobkové pokyny vycházející z Vašich dosud využitých služeb.

11.4. Mazání údajů probíhá po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, nutnost úschovy údajů se každé tři roky kontroluje; v případě zákonných povinností archivace probíhá mazání údajů po jejich uplynutí (konec obchodně právní úschovní povinnosti (6 let) a daňově právní úschovní povinnosti (10 let)).

 

12. Navázání kontaktu

12.1. Při navázání kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele zpracovávány z důvodu zpracování kontaktní poptávky a k jejímu zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

12.2. Údaje uživatelů můžeme ukládat v našem systému řízení vztahů se zákazníky (Customer-Relationship-Management System; „CRM System“) nebo jiné srovnatelné organizaci poptávek.

12.3. Poptávky mažeme, pokud již tyto nejsou potřebné. Kontrolujeme potřebnost každé dva roky. V případě zákonných povinností archivace probíhá mazání údajů po jejich uplynutí (konec obchodně právní úschovní povinnosti (6 let) a daňově právní úschovní povinnosti (10 let)).

 

13. Správa, organizace kanceláří a správa kontaktů

13.1. Zpracováváme údaje v rámci správních úkolů a organizace našeho provozu, finančního účetnictví a dodržování zákonných povinností, jako např. archivace. K tomuto účelu zpracováváme ty údaje, které zpracováváme v rámci vykonávání našich smluvních výkonů. Základem pro zpracovávání jsou čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Zpracováváním jsou dotčeni zákazníci, zájemci, obchodní partneři a návštěvníci webové stránky. Účel a náš zájem o zpracovávání spočívá v administraci, finančním účetnictví, kancelářské organizaci, archivaci dat, tedy úkolech, které slouží k udržení našich obchodních činností, plnění našich úkolů a realizaci našich služeb. Mazání údajů se zřetelem na smluvní výkony a smluvní komunikace odpovídá úkolům uvedeným u těchto zpracovatelských činností.

13.2. Poskytujeme nebo předáváme přitom údaje finanční správě, poradcům, jako je např. daňový poradce nebo auditor a rovněž dalším místům příslušným pro výběr poplatků a poskytovatelům platebních služeb.

13.3. Dále ukládáme na základě našich hospodářských zájmů údaje o dodavatelích, pořadatelích akcí a dalších obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího navázání kontaktu. Tyto údaje týkající se většinou podnikatelské činnosti ukládáme v zásadě trvale.

 

14. Podnikové hospodářské analýzy a průzkum trhu

14.1. Abychom provozovali naši obchodní činnost hospodárně, mohli zjistit tendence trhu, přání zákazníků a uživatelů, analyzujeme stávající údaje k obchodním procesům, smlouvám, poptávkám, atd. Zpracováváme přitom stavové údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje, údaje o užívání, metadata na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, přičemž k dotčeným osobám náleží zákazníci, zájemci, obchodní partneři, návštěvníci a uživatelé online nabídky.

14.2. Analýzy se provádějí za účelem podnikových hodnocení, marketingu a průzkumu trhu. Přitom můžeme zohledňovat profily registrovaných uživatelů s údaji např. k jejich provedeným nákupům. Analýzy nám slouží ke zvýšení přátelského přístupu k uživatelům, optimalizaci naší nabídky a podnikové hospodárnosti. Analýzy slouží jedině nám a nejsou externě prezentovány, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

14.3. Pokud mají tyto analýzy nebo profily vztah k osobám, jsou prostřednictvím výpovědi uživatelů mazány nebo anonymizovány, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. V ostatních případech jsou komplexní podnikové hospodářské analýzy a všeobecná určení tendencí podle možnosti zhotovovány anonymně.

 

15. Pokyny k ochraně osobních údajů pro výběrová řízení

15.1. Zpracováváme údaje uchazečů pouze k účelu a v rámci výběrového řízení v souladu se zákonnými předpisy. Zpracovávání údajů uchazečů se provádí za účelem plnění našich (před)smluvních závazků v rámci výběrového řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud je zpracování údajů pro nás nutné např. v rámci právních postupů (v Německu platí doplňkově § 26 Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG)).

15.2. Výběrové řízení předpokládá, že nám uchazeči sdělují údaje o uchazečích. Potřebné údaje uchazečů jsou označeny, pokud nabízíme online formulář, jinak vyplývají z popisu pracovních míst a v zásadě k nim patří údaje k osobě, poštovní a kontaktní adresy a podklady související se žádostí o pracovní místo jako je dopis, životopis a vysvědčení. Vedle toho nám uchazeči mohou sdělovat dobrovolně doplňkové informace.

15.3. Předáním žádosti o pracovní místo nám vyslovují uchazeči souhlas se zpracováním jejich údajů za účelem výběrového řízení v souladu se způsobem a rozsahem uvedeném v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

15.4. Pokud jsou v rámci výběrového řízení dobrovolně sdělovány zvláštní kategorie údajů vztahující se k osobám ve smyslu čl. 9 odst. 1 DSGVO, probíhá jejich zpracování doplňkově podle čl. 9 odst. 2 písm. b DSGVO (např. údaje o zdravotním stavu, jako je např. tělesné postižení nebo etnický původ). Pokud jsou v rámci výběrového řízení poptávány od uchazečů zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 DSGVO, probíhá jejich zpracování doplňkově podle čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO (např. údaje o zdravotním stavu, pokud jsou tyto potřebná pro výkon povolání).

15.5. Uchazeči nám mohou své žádosti o pracovní místo předávat prostřednictvím e-mailu. Zde avšak prosíme o respektování toho, že jsou e-maily v zásadě odesílány nekódovaně a uchazeči se musejí o zašifrování postarat sami. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít zodpovědnost za přenosovou cestu žádosti o pracovní místo mezi odesílatelem a příjmem na náš server a proto doporučujeme využít spíše odeslání poštou. Neboť kromě žádosti o pracovní místo prostřednictvím e-mailu mají uchazeči nadále k dispozici možnost zaslat nám žádost pomocí pošty.

15.6. Údaje poskytnuté od uchazečů mohou být v případě úspěšné žádosti o pracovní místo námi dále zpracovávány pro účely zaměstnaneckého vztahu. V opačném případě, pokud žádost o nabídku pracovního místa není úspěšná, jsou údaje uchazečů smazány. Údaje uchazečů jsou rovněž mazány, pokud je žádost o pracovní místo stažena, k čemuž mají uchazeči kdykoliv právo.

15.7. Mazání údajů se provádí, s výhradou oprávněného odvolání uchazečů, po uplynutí období šesti měsíců, abychom mohli zodpovědět případné následné dotazy a splnit naše důkazní povinnosti vyplývající ze zákona o rovném zacházení. Faktury týkající se případné náhrady cestovních nákladů jsou archivovány v souladu s daňově právními předpisy.

 

16. Shromažďování přístupových dat a protokolových souborů (logfiles)

16.1. Na základě našich oprávněných zájmů shromažďujeme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGWO údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané protokolové soubory serveru). K přístupovým údajům patří jméno vyvolané webové stránky, datový soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ internetového prohlížeče kromě verze, provozní systém uživatele, odkazující URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

16.2. Informace o protokolových souborech jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění zneužití nebo podvodných jednání) ukládána do paměti na dobu maximálně sedmi dní a poté smazána. Údaje, jejichž další úschova je nutná pro důkazní účely, jsou do konečného vyjasnění příslušného případu z mazání vyňata.

 

17. Online účast v sociálních médiích

Udržujeme online prezentaci na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a mohli je tak informovat o našich službách.

Upozorňujeme, že přitom mohou být zpracovávána data uživatelů mimo oblast Evropské Unie. Tím mohou pro uživatele vznikat rizika, protože by tak mohlo být např. dotčeno prosazení uživatelských práv. Vzhledem k americkým poskytovatelům, kteří jsou certifikováni pod Privacy-Shield, upozorňujeme, že jsou tímto povinnováni zachovávat standardy ochrany osobních dat platné pro EU.

Jako další jsou zpravidla zpracovávána data uživatelů pro účely průzkumu trhu a reklamy. Tak mohou být např.vytvořeny uživatelské profily podle chování uživatele a oblasti jeho zájmu. Uživatelské profily mohou být opětovně používány např. ke zobrazování reklam uvnitř platformy a mimo ni, kteréžto reklamy domněle odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou zpravidla ukládány na počítačích uživatelů Cookies, ve kterých se ukládá chování uživatele a jeho zájmy. Dále mohou být v uživatelském profiu nezávisle na používaném přístroji ukládána data (především pokud jsou uživatelé členy konkrétní platformy a jsou na ní přihlášeni).

Zpracování osobních dat uživatelů probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivní informovanosti uživatelů a komunikaci s nimi podle čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) . Pokud konkrétní poskytovatel požádá uživatele o souhlas se zpracováním dat (tzn. vyjádřit souhlas např. zaháčkováním-zakřížkováním kontrolního okénka nebo potvrzením kontrolního tlačítka), je právním základem pro zpracování dat čl. 6 odst. 1 písm.a a čl. 7 GDPR.

Pro detailní zobrazení konkrétních postupů zpracování a možností námitky (Opt-Out) odkazujeme na následující linky - odkazy poskytovatelů.

Také pro případ žádostí o informace a uplatnění uživatelských práv odkazujeme na to, že nejefektivnější je uplatnit je přímo u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k datům uživatele a mohou přímo přijmout opatření a podat informace. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Ochrana dat: www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: www.facebook.com/settings und www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Ochrana dat: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Ochrana dat / Opt-Out: instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Ochrana dat: twitter.com/de/privacy, Opt-Out: twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Ochrana dat / Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Ochrana dat www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Ochrana dat / Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

18. Cookies & Měření dosahu

18.1. Jako „cookies“ se označují malé soubory, které jsou ukládány na počítačích uživatelů. V rámci cookies mohou být ukládány různé údaje. Soubor cookie slouží primárně k tomu, aby uložil údaje k nějakému uživateli (popř. přístroji, na kterém je cookie ukládáno) během nebo po jeho návštěvě v rámci online nabídky.

18.2. Jako dočasné cookies, popř. „Session-Cookies“ nebo „přechodné cookies“ se označují soubory cookies, které jsou mazány poté co uživatel online nabídku opustí a zavře svůj internetový prohlížeč. Jako „permanentní“ nebo „perzistentní“ jsou označovány cookies, které také po zavření internetového prohlížeče zůstávají uloženy. Jako „Third-Party-Cookies“ jsou označovány cookies, které jsou jako zodpovědné osobě, která online nabídku provozuje, nabízeny od jiných nabízitelů.

18.3. Dočasné a permanentní cookies můžeme využívat a postupujeme zde v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. O využívání cookies v rámci pseudonymního měření dosahu jsou uživatelé rovněž informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

18.4. Pokud si uživatelé nepřejí, aby na jejich počítačích byly ukládány cookies, prosíme je, aby si deaktivovali příslušnou možnost v systémovém nastavení jejich internetového prohlížeče. Uložené cookies mohou být v systémovém nastavení internetového prohlížeče smazány. Vyloučení cookies může vést k funkčním omezením této online nabídky.

18.5. Vůči použití cookies, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, můžete vznést námitku prostřednictvím deaktivační strany Iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a doplňkově americkou webovou stránku (http://www.aboutads.info/choices) nebo evropskou webovou stránku (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

19. Google Analytics

19.1. Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC („Google“). Společnost Google používá cookies. Informace vzniklé pomocí cookies o využití online nabídky uživateli jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány do paměti. 19.2. Společnost Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a tím poskytuje záruku, že dodržuje evropské právo o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

19.3. Google tyto informace bude z našeho příkazu využívat, abychom vyhodnotili využívání naší online nabídky uživateli, sestavili zprávu o aktivitách v rámci této online nabídky a poskytli další služby spojené s využitím této online nabídky a využitím internetu. Přitom mohou být ze zpracovávaných údajů zřizovány pseudonymní uživatelské profily.

19.4. Využíváme Google Analytics, abychom inzerci v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejich partnerů zobrazovali jen těm uživatelům, kteří projevili o naši online nabídku také zájem a vykazují určité znaky (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, který je určen na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. „Remarketing“, resp. „Google-Analytics-Audiences“). Pomocí Remarketing Audiences bychom chtěli zaručit, že naše reklamy odpovídají možnému zájmu uživatelů a nepůsobí obtěžujícím způsobem.

19.5. Využíváme Google Analytics pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru krácena. Pouze ve výjimečných případech je přenášena serveru společnosti Google v USA celá IP adresa a tam krácena.

19.6. IP adresa předaná internetovým prohlížečem uživatele není spojována s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit pomocí příslušného nastavení v softwaru jejich internetového prohlížeče; uživatelé mohou navíc zamezit společnosti Google shromažďování údajů získaných pomocí cookies a vztahujících se k jejich využívání online nabídky a rovněž zpracování těchto dat společností Google tím, že si pod následujícím odkazem stáhnou a instalují plugin pro internetový prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k Browser-Plugin nebo v rámci Browser na mobilních přístrojích klikněte, prosím, na následující odkaz k nastavení Opt-Out-Cookie, které na této webové stránce do budoucna zabrání evidenci všech použitých Tracking Tools (toto Opt-Out-Cookie funguje pouze v tomto Browseru a pouze pro tuto doménu, pokud Vaše Cookies v tomto Browseru vymažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz: Zakázat službu Google Analytics.

19.7. Další informace k využití údajů společností Google, možnosti nastavení a vznášení námitek získáte na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Využívání údajů společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), https://policies.google.com/technologies/ads („Využívání údajů k reklamním účelům“), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které společnost Google využívá pro zobrazení Vaší reklamy“).

19.8. Kromě toho jsou osobní údaje po uplynutí 14 měsíců anonymizovány nebo mazány.

 

20. Re/marketingové služby společnosti Google

20.1. Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) používáme marketingové a remarketingové služby (krátce „Google-Marketing-Services“) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, („Google“).

20.2. Společnost Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a tím poskytuje záruku, že dodržuje evropské právo o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

20.3. Marketingové služby společnosti Google nám umožňují zobrazovat pro a na naší webové stránce reklamní inzeráty cíleněji, abychom uživatelům představovali jen ty inzeráty, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. V případě, že jsou nějakému uživateli zobrazovány např. inzeráty na výrobky, o které se zajímal na jiných webových stránkách, hovoříme zde o „remarketingu“. Za tímto účelem se při vyvolání našich nebo jiných webových stránek, na kterých jsou marketingové služby společnosti Google aktivní, bezprostředně vytvoří společností Google kód a do webové stránky se začlení tzv. (re)marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kód, označované také jako „Web Beacons“). S jejich pomocí se v přístroji uživatele uloží individuální cookie, tzn. nějaký malý soubor (místo cookies mohou být používány také srovnatelné technologie). Cookies mohou být usazovány různými doménami, mezi jinými od google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru je zaznamenáno, které webové stránky uživatel vyhledal, o jaké obsahy se zajímal a na které nabídky kliknul, dále technické informace k internetovému prohlížeči a provoznímu systému, odkazující webové stránky, doba návštěvy a také další údaje pro využití online nabídky. Rovněž se zjišťuje IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google Analytics sdělujeme, že IP adresa je uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru krácena a pouze ve výjimečných případech je zcela přenášena na server společnosti Google v USA a tam krácena. IP adresa není spojována s údaji uživatele v rámci jiných nabídek společnosti Google. Výše uvedené informace mohou být ze strany společnosti Google spojovány také s takovými informacemi z jiných zdrojů. Když uživatel poté navštíví jiné webové stránky, mohou mu být podle jeho zájmů zobrazovány na něho cílené inzeráty.

20.4. Údaje uživatelů se v rámci marketingových služeb společnosti Google zpracovávají pseudonymně. Tzn. že společnost Google neukládá a nezpracovává např. jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, nýbrž zpracovává relevantní údaje ve vztahu ke cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tzn. že z pohledu společnosti Google nejsou inzeráty spravovány a zobrazovány pro nějakou konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro majitele cookies, nezávisle na tom, kdo je tímto majitelem cookies. Toto neplatí, pokud uživatel společnosti Google výslovně povolil, že může zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživateli marketingovými službami společnosti Google jsou předávány společnosti Google a jsou ukládány na servery společnosti Google v USA.

20.5. K námi používaným marketingovým službám společnosti Google patří mimo jiní online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords získá každý zákazník aplikace AdWords jiný „Conversion-Cookie“. Cookies tak nemohou být přes webové stránky zákazníků aplikace AdWords sledovány. Pomocí cookies získané informace slouží k tomu, aby se vystavili konverzní statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci AdWords se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro Conversion-Tracking. Avšak nezískají žádné informace, pomocí kterých se dají uživatelé osobně identifikovat.

20.6. Na základě marketingové služby společnosti Google „DoubleClick“ můžeme začleňovat reklamní inzeráty třetích osob. DoubleClick používá cookies, které společnosti Google a jejím partnerským stránkám umožňují zapojení inzerátů na základě návštěv uživatelů na této webové stránce popř. jiných webových stránkách v internetu.

20.7. Na základě marketingové služby společnosti Google „AdSense“ můžeme začleňovat reklamní inzeráty třetích osob. AdSense používá cookies, které společnosti Google a jejím partnerským stránkám umožňují zapojení inzerátů na základě návštěv uživatelů na této webové stránce popř. jiných webových stránkách v internetu.

20.8. Rovněž můžeme využívat službu „Google Optimizer“. Google Optimizer nám v rámci takzvaného „A/B-testování“ umožňuje zjistit, jaký účinek mají různé změny nějaké webové stránky (např. změny zadávacích polí, designu, atd.). Pro tyto testovací účely jsou zakládány cookies na přístrojích uživatelů. Přitom se zpracovávají pouze pseudonymní údaje uživatelů.

20.9. Dále můžeme používat „Google Tag Manager“, abychom zahrnuli a spravovali služby analýzy a marketingu společnosti Google v naší webové stránce.

20.10. Další informace k využití údajů pro marketingové účely společností Google naleznete na přehledné stránce: https://policies.google.com/technologies/ads, prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google je možno nalézt na stránce: https://policies.google.com/privacy.

20.11. Pokud chcete vznést proti reklamě vztahující se k zájmům prostřednictvím marketingových služeb společnosti Google námitku, můžete využít od společnosti Google možnosti nastavení a opt-out na stránce: adssettings.google.com/authenticated.

 

21. Newsletter

21.1. Následujícími sděleními Vás informujeme o obsahu našeho newsletteru a procesu přihlášení, odesílání a statistického vyhodnocování a také o Vašich právech na námitku. Tím, že se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, vyslovujete svůj souhlas s příjmem a popsanými procesy.

21.2. Obsah newsletteru: Rozesíláme newsletter, e-maily a další elektronické zprávy s reklamními informacemi (dále „newsletter“) pouze se svolením příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud jsou v rámci přihlášení k newsletteru jeho obsahy konkrétně popsány, jsou pro souhlas uživatelů směrodatné. Kromě toho obsahují naše newslettery informace k našim výrobkům, nabídkám, akcím a našemu podniku.

21.3. Přihlašovací údaje: Pro přihlášení k odběru newsletteru postačuje, když uvedete svoji e-mailovou adresu. Alternativně Vás prosíme o uvedení jména za účelem osobního oslovení v newsletteru.

21.4. Double-Opt-In a protokolování: Přihlášení k našemu newsletteru probíhá v tzv. procesu Double-Opt-In. Tzn. že po přihlášení k odběru obdržíte e-mail, ve kterém budete požádání o potvrzení Vaší přihlášky. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlásit prostřednictvím cizích e-mailových adres. Přihlášky k newsletteru jsou protokolovány, aby bylo možné podle zákonných požadavků přihlašovací proces doložit. K tomu patří uložení okamžiku přihlášení a potvrzení stejně jako IP adresy. Rovněž tak jsou protokolovány změny Vašich údajů uložených u odesílatele.

 

22. Rozesílatel newsletteru

22.1. Rozesílání newsletterů probíhá prostřednictvím „MailChimp“, platformy na rozesílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Ustanovení na ochranu osobních údajů rozesílatele newsletteru si můžete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci úmluvy Privacy Shield a tím poskytuje záruku, že bude dodržovat evropskou úroveň ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

22.2. Dále může rozesílatel podle vlastních informací tyto údaje využívat v pseudonymní formě, tzn. bez přiřazení k nějakému uživateli, k optimalizaci a zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a ztvárnění newsletterů nebo je používat pro statistické účely, aby se určilo, z které země příjemci pocházejí. Rozesílatel avšak údaje našich příjemců newsletteru nevyužívá, aby se sám na ně písemně obracel nebo aby je předával dále třetím osobám.

 

23. Měření úspěšnosti newsletteru

Newslettery obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvoláván ze serveru rozesílatele. V rámci tohoto vyvolání jsou nejprve shromážděny technické informace, jako jsou informace týkající se internetového prohlížeče a Vašeho systému stejně jako Vaše IP adresa a okamžik vyvolání. Tyto údaje jsou využívány k technickému zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a Vašeho chování při čtení na základě jejich míst vyvolání (které jsou určitelné pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Ke statistickým šetřením náleží rovněž zjišťování, zdali jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace mohou být z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru. Avšak není snahou ani naší ani rozesílatele jednotlivé uživatele pozorovat. Tato hodnocení nám slouží mnohem více k tomu, abychom zjistili čtenářské zvyklosti našich uživatelů a naše obsahy jim přizpůsobovali nebo abychom zasílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů.

23.1. Rozesílání newsletteru a měření úspěšnosti probíhá na základě svolení příjemců podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 DSGVO ve spojitosti s § 7 odst. 2 č. 3 Zákona proti nekalé soutěži (UWG) popř. na základě zákonného povolení podle § 7 odst. 3 Zákona proti nekalé soutěži (UWG).

23.2. Protokolování přihlašovacího procesu probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží k prokázání souhlasu pro příjem newsletteru.

 

24. Výpověď/Odvolání newsletteru:

Příjemci newsletteru mohou příjem našeho newsletteru kdykoliv vypovědět, tzn. odvolat své souhlasy. Odkaz pro výpověď newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Tím současně pozbývají platnosti Vaše souhlasy ohledně měření úspěšnosti. Oddělené odvolání měření úspěšnosti není bohužel možné, v tomto případě musí být vypovězeno celkové přihlášení k odběru newsletteru. Odhlášením se z newsletteru jsou smazány osobní údaje, leda že by jejich uchovávání bylo právně vyžadováno nebo ospravedlněno, přičemž jejich zpracování je v tomto případě omezeno pouze na tyto výjimečné účely. Především můžeme vymazané e-mailové adresy ukládat v paměti až tři roky na základě našich oprávněných zájmů, dokud je pro účely zasílání newsletteru nesmažeme, abychom mohli dříve udělený souhlas doložit. Zpracování těchto údajů je omezen na účel případné obrany vůči nárokům. Individuální žádost o smazání je kdykoliv možná, pokud je současně potvrzena dřívější existence souhlasu.

 

25. Začlenění služeb a obsahů třetích osob

25.1. V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) obsahové a servisní nabídky třetích osob, abychom začlenili jejich obsahy a služby, jako jsou např. videa a druhy písma (dále jednotně označováno jako „obsahy“). Toto vždy předpokládá, že nabízitelé z okruhu třetích osob těchto obsahů získávají IP adresu uživatelů, neboť by bez IP adresy nemohli poslat obsahy na jejich internetový prohlížeč. IP adresa je tak pro zobrazení těchto obsahů nutná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní nabízitelé používají IP adresu pouze k vyslání obsahů. Nabízitelé z okruhu třetích osob mohou dále používat takzvané pixel-tagy (neviditelné grafiky, také označované jako „Web Beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí „pixel-tagů“ mohou být vyhodnocovány informace, jako je návštěvnický provoz na stranách této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být dále ukládány na přístroji uživatelů do cookies a obsahovat mezi jiným technické informace týkající se internetového prohlížeče a provozního systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a rovněž další údaje ohledně využívání naší online nabídky, tak také mohou být spojovány s takovými informacemi z jiných zdrojů.

25.2. Následující popis nabízí přehled nabízitelů z okruhu třetích osob stejně tak jako jejich obsahy, kromě odkazů na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje další upozornění týkající se zpracování údajů a možnosti vznášení námitek (tzv. opt-out), zčásti již zde jmenované.

- Externí druhy písma „Google Fonts“ od společnosti Google, LLC., www.google.com/fonts. Začlenění Google Fonts probíhá prostřednictvím vyvolání serveru společnosti Google (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Mapy služby „Google Maps“ nabízitele z okruhu třetích osob společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/. Ke zpracovávaným údajům mohou náležet především IP adresy a údaje o stanovišti uživatelů, které však nemohou být shromažďovány bez jejich souhlasu (v obvyklém případě provedeno v rámci nastavení Vašich mobilních přístrojů). Údaje mohou být zpracovávány v USA.

- Videa z platformy „YouTube“ nabízitele z okruhu třetích osob společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Videa z YouTube vkládáme z takzvaným „rozšířeným módem ochrany osobních údajů“. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

- Videa z platformy „Vimeo“ nabízitele Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy. Upozorňujeme na to, že Vimeo může využívat službu Google Analytics a za tímto účelem odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů (https://www.google.com/policies/privacy) stejně jako na možnosti opt-out služby Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo na nastavení společnosti Google ohledně využívání údajů pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

 

25. Facebook

Tato webová stránka používá funkci Remarketing „Customs Audiences” Facebook Inc. (“Facebook”). Tato funkce slouží k tomu, aby návštěvníkům této stránky v rámci návštěvy sociální sítě Facebook byla prezentována reklama s ohledem na jejich zájmy. K tomu byl implementován na této stránce Remarketing-Tag z Facebooku. Přes tento Tag se vytváří při návště webové stránky přímé spojení k Facebook serverům. Přitom je na Facebook serveru zaznamenáno, že jste navštívili tuto webovou stránku a Facebook zařadí tyto informace k Vašemu osobnímu Facebook uživatelskému účtu. Bližší informace k ukládání a využívání dat Facebookem jakož i údaje k právům a možnostem ochrany Vaší soukromé sféry najdete v pokynech k ochraně dat na Facebooku pod https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativně můžete funkci Remarketing „Customs Audiences” deaktivovat zde https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. K tomu musíte být přihlášen na Facebooku.