Podmínky používání

1. Obsah online nabídky Firma C. Bechstein Pianoforte AG nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního druhu způsobené užitím nebo nevyužitím podaných informací popř. užitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany autora nejedná o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé provinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, že části stran nebo celkovou nabídku bez zvláštního oznámení změní, doplní, zruší nebo zveřejnění přechodně nebo definitivně ukončí.

2. Odkazy U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast zodpovědnosti autora, by závazek ručení vstoupil v platnost výlučně v případě, kdy je autorovi obsah znám a bylo by od něho technicky možné a očekávatelné, aby zabránil použití v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku uvedení odkazu nebyl na odkazovaných stranách žádný ilegální obsah. Na současnou a budoucí tvorbu, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stran nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stran, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto konstatování je platné pro všechny odkazy uvedené v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí zápisy v autorem zřízených knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamech a ve všech formách databází, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou z užití nebo neužití takovýchto podaných informací, ručí sám nabízitel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoliv ten, který prostřednictvím odkazů pouze na příslušné zveřejnění poukazuje.

3. Autorské a značkové právo Autor se snaží dbát na autorská práva použitých fotografií, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat jím samotným zhotovené fotografie, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo licenci nepodléhající grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Obrazová práva na této webové stránce použitých fotografií jsou co možná nejvíce vyjasněna. Pokud byste se přes veškerou pečlivost naší práce cítili v obrazovém právu poškozeni, obraťte se prosím na adresu uvedenou v oddíle Impressum. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a popř. chráněné třetími osobami podléhají neomezeně ustanovením příslušně platného značkového práva a majetkovým právům příslušného zapsaného vlastníka. Jen na základě pouhého jmenování není možno dospět k závěru, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob! Autorské právo na zveřejněné, autorem samotným zhotovené objekty zůstává výhradně u autora stránek. Kopírování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora není povoleno.

4. Změny Vyhrazujeme si právo tyto uživatelské podmínky do budoucna změnit, např. abychom zohlednili změny zákonů, změny služeb nebo mezery v právní úpravě. Změny Všeobecných uživatelských podmínek oznámíme nejméně čtyři týdny před nabytím platnosti. Změny budou účinné, pokud během čtyř týdnů po oznámení proti nim nevznesete námitku. Při oznámení změn Vás upozorníme na právo vznést námitku a na důsledky při neuplatnění námitky. Pokud vznesete námitku během uvedené lhůty, budou platit pro Vaše používání služeb nadále dosavadní smluvní podmínky. Vyhrazujeme si právo mimořádné výpovědi z naší strany.

5. Závěrečná ustanovení a použitelné právo Místem plnění je sídlo poskytovatele, tedy Berlín. V obchodním styku s obchodníky, právními osobami veřejného práva nebo u veřejně-právního majetku právně nesamostatných subjektů je v případě žalob místem soudu sídlo poskytovatele, tedy Berlín. Pokud nebudou uplatněny nároky poskytovatele v upomínkovém řízení, stanovuje se sídlo soudu u neobchodních subjektů podle jejich bydliště. Veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy podléhají právu Spolkové republiky Německo s výjimkou kupního práva OSN (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG). Pokud je bydliště nebo obvyklé místo pobytu uživatele, také u neobchodních subjektů, v okamžiku vznesení žaloby neznámé nebo pokud uživatel po uzavření smlouvy své bydliště nebo obvyklý pobyt z oblasti platnosti zákona přeložil, je jako sídlo soudu sjednáno sídlo poskytovatele, pokud byla smlouva uzavřena písemně. Všechny informace, svolení, sdělení nebo poptávky podle těchto uživatelských podmínek a také změny nebo doplňky těchto uživatelských podmínek musí být provedený písemně. Odeslání emailem nebo telefaxem odpovídá písemné formě, toto platí také pro kliknutí na příslušná tlačítka. Změny a doplňky těchto uživatelských podmínek včetně změny této klauzule vyžadují ke své právní účinnosti písemnou formu. Případnou neplatností nějakého ustanovení této smlouvy není dotčena platnost ostatních ujednání. Neplatná ustanovení je nutno nahradit takovými, které se nejvíce blíží zamýšlenému významu neplatného ustanovení. Totéž platí, pokud se vyskytnou eventuální nedostatky, které bude nutno doplnit. Těmito ujednáními se nezakládá mezi poskytovatelem a uživatelem žádný obchodněprávní poměr.

Právně závazné a platné je německé znění těchto pokynů.